Μαθήματα από την Αθηναϊκή Δημοκρατία | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μαθήματα από την Αθηναϊκή Δημοκρατία

Η οικονομική και πολιτική αποτελεσματικότητα των θεσμών της

-AMEMIYA, T. (2007), Economy and Economics in Ancient Greece, London: Routledge.
-ARVANITIDIS P.A. and KYRIAZIS N. C. (2013) “Democracy and Public Choice in Classical Athens”, Peace Economics, Peace Science, and Public Policy, 19 (2): 213-248
-DAVIES, J K. (1981), Wealth and the power of wealth in Classical Athens, New York: Arno Press.
-GABRIELSEN V. (1994), Financing the Athenian Fleet: Public Taxation and Social Relations. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
-GLOTZ, G. (1953), La cité grecque, Paris: Editions Albin Michel.
-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Α.Δ. (2007), Αρχαιοελληνική πρωτοπορία στα οικονομικά, Αθήνα, Παπαζήσης.
-KYRIAZIS N. & ZOUBOULAKIS, M. (2004), “Democracy, sea power and institutional change. An economic analysis of the Athenian Naval Law”, European Journal of Law and Economics, 17 (1): 117-132.
-ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ν. (2014), Δημοκρατία και πόλεμος, Αθήνα: Ευρασία.
-ΚΥΡΤΑΤΑΣ, Δ. (2014), Μαθήματα από την Αθηναϊκή Δημοκρατία, Αθήνα, Εκδόσεις του 21ου.
-MOSSE, C. (2003), Πολιτική και κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Σαββάλας.
-NORTH, D.C. (1981), Δομή και μεταβολές στην οικονομική ιστορία, Αθήνα, Κριτική, 2000.
-NORTH, D.C. (1990), Θεσμοί, θεσμική αλλαγή και οικονομική επίδοση, Αθήνα, Παπαζήσης, 2006.
-OBER, J. (1989), Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology, and the Power of the People, Princeton: Princeton University Press.
-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ.Β. (1999), Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύ-θυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition