Η νέα Στρατηγική Πληροφοριών των ΗΠΑ για την επόμενη τετραετία | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η νέα Στρατηγική Πληροφοριών των ΗΠΑ για την επόμενη τετραετία

Ο ρόλος της τεχνολογίας, η ανάγκη συνεργασίας με άλλους δρώντες, η έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, και το νέο περιβάλλον διακρατικών προκλήσεων
Περίληψη: 

Στις 10 Αυγούστου 2023, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ δημοσίευσε τη νέα Στρατηγική της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία παρέχει στην αμερικανική Κοινότητα Υπηρεσιών Πληροφοριών τις απαραίτητες στρατηγικές κατευθύνσεις όσον αφορά τον τρόπο δράσης της για την επόμενη τετραετία. Μέσα σε αυτήν προσδιορίζεται το όραμα, η αποστολή, και οι αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας των μελών της εν λόγω κοινότητας, και καθορίζονται έξι στρατηγικοί στόχοι. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει συνοπτικά την οργανωτική δομή της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, εξετάζει τα περιεχόμενα του εν λόγω εγγράφου στρατηγικής, και παραθέτει ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το νέο περιβάλλον ασφάλειας, τους στόχους που καθορίζονται, αλλά και τη νέα αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας που θα πρέπει να διαθέτει κάθε σύγχρονο κράτος.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Arts) στη «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κύριος Ερευνητής του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ), Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), Ερευνητικός Συνεργάτης του “HERMES” Institute of International Affairs, Security & Geoeconomy (“HERMES” I.I.A.S.GE) και συγγραφέας του βιβλίου «Εθνική Ασφάλεια: Μύθοι και Πραγματικότητα» (Εκδόσεις Ινφογνώμων, Απρίλιος 2023) [1].

Η Στρατηγική της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών [2] [National Intelligence Strategy (NIS)] αποτελεί επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών [Office of Director of National Intelligence (ODNI)] των ΗΠΑ. Σύμφωνα δε με την επίσημη ιστοσελίδα του εν λόγω Γραφείου, είναι ένα θεμελιώδες έγγραφο για την Κοινότητα Υπηρεσιών Πληροφοριών [Intelligence Community (IC)], το οποίο παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις στα μέλη της εν λόγω Κοινότητας όσον αφορά τις δράσεις, τις επενδύσεις, και τις προτεραιότητες που τίθενται σε συλλογικό επίπεδο [3]. Η σημασία του συγκεκριμένου στρατηγικού εγγράφου έγκειται στο γεγονός ότι υποστηρίζει τις προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας που περιγράφονται στην Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας [4] και την Στρατηγική Εθνικής Άμυνας [5], καθώς και άλλες εθνικές στρατηγικές των ΗΠΑ.

16082023-1.jpg

Η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Avril Haines, παρουσιάζει τον πρόεδρο Joe Biden κατά την διάρκεια μιας επίσκεψης στο Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο McLean, στην Βιρτζίνια, στις 27 Ιουλίου 2021. AP Photo/Susan Walsh
--------------------------------------------------------------------

16082023-2.jpg

Εικόνα 1: Οι δεκαοχτώ (18) μονάδες της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών. Πηγή: https://www.odni.gov/files/ODNI/documents/National_Intelligence_Strategy...
--------------------------------------------------------------

Όπως έχει αναφερθεί και σε παλαιότερο άρθρο [6], η θέση του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών [Director of National Intelligence (DNI)] θεσπίστηκε το 2004 με το Νόμο για τη Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Πληροφοριών και την Πρόληψη της Τρομοκρατίας [Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (IRTPA)] [7]. Σύμφωνα με τον IRTPA, ο Διευθυντής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ αποτελεί τον επικεφαλής της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών, λειτουργώντας παράλληλα ως σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) [8]. Το Γραφείο του DNI στελεχώνεται από προσωπικό όλων των αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών και περιλαμβάνει δύο Διευθύνσεις, πέντε Κέντρα και εννέα Γραφεία [9]. Η δε Κοινότητα Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ αποτελείται από δεκαοχτώ «μονάδες» (elements) [10], οι οποίες συνεργάζονται με τις ένοπλες δυνάμεις, τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές, και τοπικές υπηρεσίες επιβολής νόμου, τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις ένοπλες δυνάμεις ξένων κρατών, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα [11]. Αυτές περιλαμβάνουν δύο ανεξάρτητες υπηρεσίες, εννιά «μονάδες» του Υπουργείου Άμυνας και επτά «μονάδες» άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών (Εικόνες 1, 2).

ΤΟ ΟΡΑΜΑ, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

H πρώτη Στρατηγική της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ δημοσιεύτηκε το 2005 [12], ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις κατά τα έτη 2009 [13], 2014 [14], 2019 [15], και 2023 [16], καθιστώντας το εξεταζόμενο έγγραφο την πέμπτη κατά σειρά Στρατηγική της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η εν λόγω στρατηγική δημοσιεύτηκε στις 10 Αυγούστου 2023, ενώ η νυν Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Avril D. Haines [17] –με αφορμή την δημοσίευσή της– δήλωσε ότι: «Η Στρατηγική της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διατυπώνει τι θα πρέπει να καλλιεργήσει η Κοινότητα Υπηρεσιών Πληροφοριών για να είναι αποτελεσματική στο μέλλον: ένα πληροφοριακό και τεχνολογικό πλεονέκτημα, ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών, και ένα ταλαντούχο και ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό, καθώς επιδιώκουμε το όραμά μας για μια Κοινότητα Υπηρεσιών Πληροφοριών που ενσαρκώνει τις αξίες της Αμερικής […] Επισημαίνει επίσης τον διευρυνόμενο ρόλο της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών στην υποστήριξη της ανθεκτικότητας των εθνικών υποδομών ζωτικής σημασίας, καθώς και αυτών των συμμάχων και εταίρων μας» [18].

Η νέα Στρατηγική της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι ένα έγγραφο είκοσι σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει τον πρόλογο της Διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το όραμα, την αποστολή, και τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών, καθορίζει έξι στόχους για την επόμενη τετραετία, και παρουσιάζει την οργανωτική δομή της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών. Στον πρόλογό της, η Avril D. Haines επισημαίνει αρχικά τους λόγους που οδήγησαν την ηγεσία των ΗΠΑ στην δημιουργία της Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών, οι οποίοι ήταν: «Η ενσωμάτωση της εγχώριας και της εξωτερικής διάστασης των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά στην κατανόηση των απειλών για την εθνική μας ασφάλεια, η επίτευξη μεγαλύτερου βάθους και ακρίβειας στην ανάλυση των πληροφοριών, και η διασφάλιση ότι οι πόροι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών θα δημιουργήσουν μελλοντικές ικανότητες αλλά και αποτελέσματα στο παρόν».